Menu Zamknij

O NAS

Z PASJI DO PIĘKNA INSTRUMENTÓW

NASZE CELE

Idea naszej Fundacji powstała ze wspólnej pasji do sztuki, w szczególności do muzyki klasycznej i ściśle związanej z nią sztuki lutniczej. Głęboko wierzymy, że ta wyjątkowa, pierwsza w naszym kraju fundacja lutnicza w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju i promocji tej fascynującej, lecz wciąż mało rozpowszechnionej dyscypliny.

Polskie lutnictwo artystyczne ma do zaoferowania swoim odbiorcom setki lat wspaniałej historii dzieł o najwyższych walorach estetycznych, unikatowych na arenie europejskiej. Naszym marzeniem jest, aby nazwiska największych mistrzów polskiego lutnictwa artystycznego zajęły należne miejsce w pamięci zarówno jak najszerszych kręgów wielbicieli rodzimej kultury, jak i wśród miłośników tej sztuki poza granicami naszego kraju.

promowanie twórczości współczesnych i historycznych polskich lutników

organizowanie i udział w imprezach promujących artystów-lutników i ich twórczość

organizowanie i udział w seminariach, sympozjach naukowych, wspieranie badań i programów naukowych

prowadzenie badań

propagowanie rozwoju szkolnictwa lutnictwa artystycznego

prowadzenie działalności wydawniczej

wspieranie rozwoju i promocja twórczości młodych polskich artystów-lutników

współpraca z instytucjami kultury i nauki, stowarzyszeniami oraz fundacjami

poszukiwanie i pozyskiwanie polskich instrumentów lutniczych

prowadzenie wypożyczalni instrumentów

wspieranie inicjatyw związanych z promocją i rozwojem lutnictwa artystycznego

promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄD FUNDACJI

PROF. HONORATA STALMIERSKA

PREZES ZARZĄDU

lutniczka, profesor zwyczajny lutnictwa artystycznego, kierowniczka Katedry Lutnictwa Artystycznego w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Poza działalnością dydaktyczną i opieką nad doktorantami, prowadzi badania nad polskim lutnictwem XVII i XVIII wieku. Jest współautorką książki Polska Szkoła Lutnicza. Instrumenty Grobliczów i Dankwartów, wydanej w 2016 roku przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury i nauki w Polsce i za granicą.

Jako członkini Związku Polskich Artystów Lutników (ZPAL), francuskiego Association des Luthiers et Archetiers pour le Departement de la Facture Instrumentale oraz British Violin Making Association stale uczestniczy w seminariach i wystawach w całej Europie, gdzie prezentuje wyniki swoich badań i promuje polską szkołę lutniczą.

W 2019 roku była dyrektorem artystycznym VI Konkursu Lutniczego im. Włodzimierza Kamińskiego, który z jej inicjatywy po raz pierwszy został otwarty dla międzynarodowych studentów lutnictwa. Regularnie organizuje międzynarodowe warsztaty i seminaria lutnicze w Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Poza pracą naukową Honorata Stalmierska prowadzi własną pracownię lutniczą, w której buduje i naprawia instrumenty. Jej dorobek artystyczny obejmuje ponad sto dzieł, w tym skrzypce, altówki, viola d’amore, viola da gamba oraz gitary klasyczną i historyczną.

DR JAN BARTOŚ

FUNDATOR, CZŁONEK ZARZĄDU

lutnik, absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Po ukończeniu studiów został kierownikiem pracowni lutniczej Erica Blota w Cremonie, którą prowadził przez 8 lat, budując nowe instrumenty, a także restaurując i wydając ekspertyzy najbardziej znanych dzieł sztuki lutniczej dawnych mistrzów europejskich. W 2007 roku przeniósł się do Paryża i otworzył własną pracownię w samym sercu francuskiego lutnictwa. Jest członkiem francuskiego Association des Luthiers et Archetiers pour le Departement de la Facture Instrumentale oraz British Violin Making Association.

Jest współautorem katalogu Polska szkoła lutnicza. Instrumenty Grobliczów i Dankwartów. Jego najnowsze badania potwierdziły polskie pochodzenie instrumentu znajdującego się w zbiorach Musée de la Musique w Paryżu i doprowadziły do oficjalnej zmiany jego atrybucji. W 2020 roku uzyskał tytuł doktora na swojej Alma Mater.

DR HAB. ALINA MĄDRY, PROF. UAM

CZŁONKINI ZARZĄDU

muzykolog, uczennica prof. dr hab. Ireny Poniatowskiej, profesor nadzwyczajny w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów, sekretarz Komisji Muzykologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, współpracownik Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, założyciel i prezes Stowarzyszenia Musica Patria, pomysłodawca i opiekun merytoryczny portalu internetowego o muzyce dawnej Fundamentum. W latach 2012-2016 pracowała na stanowisku kustosza w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, oddział Muzeum Narodowego. 

Autorka trzech książek (Carl Philipp Emanuel Bach. Estetyka – Stylistyka – Dzieło; Barok, cz. 2: 1697–1795 Muzyka religijna i jej barokowy modus operandi, seria: „Historia Muzyki Polskiej” t. III; Muzyka w klasztorze norbertanek w Strzelnie, współautor. Tomasz Nowak),), edycji źródłowo-krytycznych, kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. 

Uczestniczyła w ponad pięćdziesięciu konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Realizowała granty naukowe związane z opracowywaniem źródeł muzycznych, w tym szczególnie poznańskich muzykaliów przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

W swojej działalności, zarówno naukowej jak i popularyzatorskiej, koncentruje się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z muzyką polską i powszechną od końca XVII do I połowy XIX wieku. Poszukuje, odkrywa i opracowuje nieznane dotąd źródła rodzimej muzyki. Doprowadza do ich prawykonań w ramach wielu festiwali i działalności zespołu Musica Maxima, nad którym sprawuje opiekę merytoryczną. Współpracuje z wieloma instytucjami oraz inicjuje liczne działania w kraju, które służą upowszechnianiu wiedzy o polskiej kulturze muzycznej wieków minionych. Jej starania wychodzą także poza granice kraju, m.in. poprzez udział w międzynarodowych konferencjach i współpracę z RISM (Répertoire International des Sources Musicales). 

Stara się „zarażać” swoją pasją studentów i wszystkich, których spotka na swojej drodze.

DR JACEK STECZKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

lutnik, absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w Katedrze Lutnictwa Artystycznego. W trakcie studiów odbył roczny staż w pracowni lutniczej „Maison Bernard” u Jana Stricka oraz Pierre’a Guillaume’a. Po ukończeniu studiów wyjechał do Belgii, gdzie w Leuven do roku 2000 prowadził własną pracownię. Od 2000 roku pracował w firmie „Kenneth Warren & Son”, trzypokoleniowej amerykańskiej pracowni lutniczej w Chicago, gdzie przez kolejne 10 lat wykonywał skomplikowane naprawy. Współpracował również z wieloma innymi pracowniami, m.in. w Belgii, Francji, Stanach Zjednoczonych czy Chinach. W 2010 roku wrócił na stałe do Polski i otworzył pracownię w Krakowie. 

W 2018 roku otrzymał tytuł doktora na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, broniąc pracy „Kopie i fałszerstwa w lutnictwie artystycznym”.

MATEUSZ SMÓL

DYREKTOR BIURA

skrzypek, ekonomista, menedżer kultury. Jest absolwentem Uniwersytetu Artystycznego w Bernie oraz Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Swoją karierę rozpoczął jako skrzypek, laureat kilkudziesięciu konkursów krajowych i międzynarodowych, członek Akademii Orkiestrowej Opery w Zurychu.

Jako ekonomista i badacz zajmuje się rynkami skrzypiec i uczestniczy w badaniach nad polskim lutnictwem XVII i XVIII wieku. Jako menedżer kultury współpracuje z wieloma agencjami artystycznymi i instytucjami kultury w Polsce i za granicą. Aktywnie promuje muzykę klasyczną poprzez własną markę SMÓL Creative Classical Music Production and Management.

Obecnie pracuje w Madrycie na stanowisku Executive Manager w firmie Maskarade Producciones zajmującej się organizacją koncertów, spektakli operowych i festiwali.

RADA FUNDACJI

Joanna Szurka-Baranowska

Anna Biadasz-Dolińska

Marta Zuzanna Huk

FUNDATORZY

dr med. Sławomir Smól

dr Jan Bartoś