Menu Zamknij
logo biale-07

REGULAMIN KONKURSU

I Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Włodzimierza Kamińskiego

dla uczniów, studentów i absolwentów
Poznań, 25–28 października 2023 r.


R e g u l a m i n

§1

 1. I Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Włodzimierza Kamińskiego dla uczniów, studentów i absolwentów (dalej „Konkurs”) organizowany jest przez Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (dalej „Akademia”), a współorganizatorem Konkursu jest Fundacja Sztuki Lutniczej im. Włodzimierza Kamińskiego i Heleny Harajdy (dalej łącznie: „Organizatorzy”).
 2. Konkurs odbędzie się w siedzibie Akademii przy ul. Św. Marcin 87 w Poznaniu, w dniach 25-28 października 2023 r.

§2

 1. Konkurs jest otwarty dla:

  a) uczniów szkół kształcących się w klasach w zakresie lutnictwa,
  b) studentów uczelni wyższych na kierunkach lub specjalnościach kształcących w zakresie lutnictwa,
  c) absolwentów uczelni wyższych lub szkół na kierunkach lub specjalnościach kształcących w zakresie lutnictwa, którzy ukończyli naukę nie wcześniej niż w 2022 roku,

  bez względu na kraj siedziby szkoły lub uczelni oraz narodowość czy obywatelstwo uczestnika.

 2. Konkurs jest imienny, a instrumenty muszą być zaopatrzone w karteczkę rozpoznawczą twórcy.
 3. Uczestnicy mają obowiązek przesłania dowodu potwierdzającego spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 1, w szczególności zaświadczenia o nauce w szkole lub uczelni albo dyplomu ukończenia uczelni lub szkoły (w przypadku absolwentów).
 4. Uczestnicy w ramach Konkursu przedstawiają skrzypce 4/4, będące oryginalną pracą uczestnika Konkursu, zbudowane nie wcześniej niż w 2019 roku.
 5. Jury wyłączy z Konkursu instrumenty:
  a) niemające cech ręcznej pracy lutniczej,
  b) wykończone w sposób rozmyślnie imitujący wygląd instrumentów starych,
  c) zbudowane z innych materiałów niż drewno.

§3

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin Jurorów.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 3. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać nie więcej niż 2 instrumenty do oceny.

§4

 1. Celem wzięcia udziału w Konkursie uczestnik do dnia 8 września 2023 r. przesyła na adres poczty elektronicznej konkurs@kaminski-harajda.com zgłoszenie konkursowe w postaci karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem uczestnika (dostępne na stronie internetowej), zaświadczenie o nauce lub dyplom (o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu Konkursu), dowód wpłaty wpisowego w kwocie 200 złotych za każdy zgłoszony instrument oraz wysokiej jakości zdjęcie przedstawiające jego osobę. Wpisowe należy wpłacić na rachunek Organizatora:

  Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
  ul. Święty Marcin 87, 60-808 Poznań
  numer rachunku: 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907 Santander Bank Polska
  z dopiskiem „Konkurs lutniczy”.

  Opłata nie podlega zwrotowi.

 2. Po otrzymaniu od Organizatorów potwierdzenia zakwalifikowania do Konkursu uczestnik zobowiązany jest w dniach 23-24 października 2023 r. w godz. 8.00-20.00 dostarczyć instrument lub instrumenty na Konkurs (osobiście lub przez osobę upoważnioną na piśmie) do siedziby Organizatora:

  Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
  ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań, sala 203.

 3. Zgłaszane instrumenty powinny zostać przekazane Organizatorowi z zachowaniem następujących warunków, których niespełnienie spowoduje zdyskwalifikowanie danego instrumentu:
  a) instrumenty powinny być dostarczone w futerałach,
  b) do każdego futerału zawierającego instrument należy włożyć kopertę, która powinna zawierać następujące dane:
    – imię i nazwisko lutnika,
    – jego dokładny adres zamieszkania,
    – miejsce i rok budowy instrumentu,
  c) do każdego futerału należy włożyć również zapasowy komplet strun do danego instrumentu.

§5

Uczestnicy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na dokonywanie ewentualnych drobnych napraw spowodowanych uszkodzeniem instrumentu w czasie trwania Konkursu. Naprawy te dokonywane będą przez lutnika-opiekuna instrumentów konkursowych, niebiorącego udziału w Konkursie i niepełniącego żadnej innej funkcji podczas organizacji Konkursu.

§6

 1. Uczestnicy ubezpieczają instrumenty na czas trwania Konkursu we własnym zakresie.
 2. Dostarczanie zgłoszonych na Konkurs instrumentów i ich odbiór po Konkursie leży po stronie uczestników.
 3. Po zakończeniu Konkursu instrumenty należy odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną na piśmie, najpóźniej do dnia 29 października 2023 r. do godz. 16.00.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieodebrane instrumenty, które mogą zostać powierzone na przechowanie podmiotom trzecim na koszt uczestnika.

§7

Instrumenty dostarczone na Konkurs nie będą mogły być wycofane z Konkursu przed jego zakończeniem.

§8

 1. W skład Jury wejdą artyści lutnicy i muzycy. Dokładny skład Jury zostanie opublikowany przed rozpoczęciem Konkursu.
 2. Szczegółowy tryb pracy Jury oraz kryteria oceny zostaną ustalone w odrębnym „Regulaminie pracy Jury”.
 3. Decyzje Jury są nieodwołalne.          

§9

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach i przebiegać będzie następująco:

 1. W I etapie członkowie Jury dokonają indywidualnie oceny instrumentów: artyści lutnicy oceny lutniczej oraz oddzielnie artyści muzycy oceny użytkowo-dźwiękowej. I etap Konkursu będzie zamknięty dla publiczności.
 2. Na podstawie liczby zgłoszonych instrumentów, w kolejności najwyższych ocen punktowych uzyskanych w I etapie, Jury ustali liczbę instrumentów wchodzących do II (finałowego) etapu Konkursu.
 3. W II (finałowym) etapie Konkursu Jury w pełnym składzie dokona oceny dźwiękowej instrumentów w warunkach estradowych. Przesłuchania II etapu będą dostępne dla publiczności.
 4. Jury ustali kolejność nagrodzonych instrumentów na podstawie średniej wyników punktowych I i II (finałowego) etapu.

§10

 1. Po zakończeniu każdego etapu Konkursu jego wyniki zostaną opublikowane.
 2. I etap Konkursu nie jest anonimowy, zarówno jurorzy jak i uczestnicy będą mieli informacje dotyczące twórcy ocenianego instrumentu.
 3. W II etapie przesłuchania dźwiękowe będą anonimowe i będą odbywały się zza kotary. Zarówno jurorzy jak i uczestnicy nie będą mieli informacji dotyczących twórcy ocenianego instrumentu.

§11

 1. W Konkursie przewidywane są trzy nagrody główne. O ostatecznym układzie i wysokości nagród Jury podejmie decyzję na końcowym posiedzeniu Konkursu.
 2. Jury może dodatkowo przyznać wyróżnienia lub nagrody specjalne, np. za walory lutnicze lub walory dźwiękowe.
 3. Jury ma prawo nie przyznać jednej lub większej liczby nagród, w szczególności, gdy stwierdzi niewystarczający poziom zgłaszanych instrumentów bądź istotną różnicę w ocenie między zwycięskim instrumentem a resztą instrumentów.
 4. Ponadto każdy juror przyzna wyróżnienie dla instrumentu najwyżej przez niego punktowanego.
 5. Juror ma prawo nie przyznać wyróżnienia dla instrumentu najwyżej przez niego punktowanego, w szczególności, gdy stwierdzi niewystarczający poziom zgłaszanych instrumentów.

§12

Organizator dopuszcza możliwość ufundowania dodatkowych nagród lub wyróżnień także przez osoby trzecie (w tym współorganizatorów). Wszelkie nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne powinny być zgłoszone do Biura Konkursu do dnia 25 października 2023 r.

§13

 1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo fotografowania i bezpłatnego rozpowszechniania zdjęć uczestników oraz instrumentów biorących udział w Konkursie, na co uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu i składając oświadczenie stanowiące załącznik do karty zgłoszeniowej.
 2. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora Konkursu:
  a) prawo do wykorzystania własnego wizerunku uczestnika (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi) utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie i Koncercie Laureatów,
  b) prawo do wykorzystania zdjęcia przekazanego zgodnie z § 4 ust. 1 lit. a. Regulaminu Konkursu.

§14

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań, dane kontaktowe: tel.: +48 61 856 89 00 (centrala); fax: +48 61 853 66 76, adres e-mail: amuz@amuz.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@amuz.edu.pl.
 3. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celu uczestniczenia w Konkursie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Dane osobowe uczestników będą przekazywane współorganizatorowi, Fundacji Sztuki Lutniczej im. Włodzimierza Kamińskiego i Heleny Harajdy, w celu organizacji technicznej Konkursu.
 5. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe uczestników przechowywane będą do czasu wycofania udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody przed ogłoszeniem wyników Konkursu oznacza wycofanie się z Konkursu.
 7. Każdy uczestnik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 8. Każdy uczestnik ma również prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych, ich usunięcia lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 11. W oparciu o przetwarzane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.

§15

Spory, jakie mogą wyniknąć ze zgłoszenia się i udziału w Konkursie podlegają rozpoznaniu przez właściwy sąd w Poznaniu, w oparciu o Regulamin Konkursu w języku polskim.

§16

Wszelką korespondencję w sprawach Konkursu należy kierować na adres poczty elektronicznej, telefonicznie lub przez kontakt dostępny na stronie internetowej Organizatora:

+48 665 562 223

konkurs@kaminski-harajda.com

www.kaminski-harajda.com